Kurs / forelesninger

Bernt Barstad og Nina C. Dahl har begge bred kompetanse og kan forelese innen mange aktuelle temaer. Begge brukes mye som forelesere, både lokalt og ellers i landet. Tilbakemeldingene er gjennomgående gode. 

Kursene vi tilbyr under er i prinsippet forslag, basert på egne erfaringer, men det er mulig å skreddersy etter behov. 

Enkelte av kursene er todelt, for å sikre kompetanseheving til brukerne av tjenester og de som yter disse tjenestene. Bakgrunnen for dette er at de som er brukere av tjenestene ofte trenger oppfølging/ repetisjoner knyttet til innholdet i disse kursene og da er tjenesteyterne de som er nærmest til å yte dette.

Forelesninger / kurs:

Kurset har varighet over en dag, med fokus på innholdet i heftet med samme navn.

Kurset passer for brukere av tjenester. Inntil 20 deltakere.

For deltakere med kognitive vansker er det viktig at bestiller vurderer funksjonsnivå opp mot muligheten til å sitte igjen med utbytte, når gruppestørrelse settes opp.

Bakgrunnen for at vi laget dette heftet var at vi ønsker at flest mulig har forståelse for hvorfor samfunnet vårt er bygd opp slik det er. Mennesker med kognitive vansker har ofte problemer med å lese, og forstå skriftlig informasjon. Språket i denne type informasjon er ofte vanskelig, og at det er svært mye informasjon som er samlet.

Gjennom et hefte om hvordan samfunnet er bygget opp håper vi at flere fra denne målgruppen vil bli mer samfunnsengasjert, kanskje bry seg og kanskje stille litt mer krav.

En annen målgruppe til dette heftet er innvandrere, som ikke har lært å lese og forstå norsk godt nok, kurset og heftet vil kunne gi dem en økt forståelse.

Kurset har varighet over en dag, med fokus på innholdet i heftet med samme navn.

Her kan man velge om det skal være for brukere av tjenester eller tjenesteytere.

Kurset kan utvides til to dager. Da som to separate kurs for brukere av tjenester og tjenesteytere. Størrelsen på gruppen bør ikke overstige 15 deltakere for brukere av tjenester.

Mange – også de uten kognitive vansker – vet lite hva det innebærer å bli anmeldt, og ikke minst hva som skjer etter en anmeldelse, og hvilke rettigheter og muligheter du har som anmeldt.

Kurset går over en dag. Målgruppen er tjenesteytere.

Innholdet bygger på retningslinjene til Bufdir, men også fokus på hvorfor personer fra utsatte grupper er spesielt utsatt for overgrep og hvordan kjenne igjen og identifisere overgrep.

Seksuelle overgrep er dessverre langt mer utbredt enn vi ofte er villig til å ta inn over oss. Forskning tyder på at 7 – 10% av befolkningen har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Videre sier forskning at mennesker med funksjonshemning er 2 – 3 så mye utsatt som populasjonen for øvrig. Dette innebærer at det er en sannsynlighet for at du som tjenesteyter er den som oppdager og skal håndtere seksuelle overgrep mot den du jobber for og med.

Kurset inneholder ulike deler innen dette temaet.

  • Hva er overgrep,
  • hvordan avdekke overgrep,
  • hvordan håndtere overgrep,
  • men ikke minst; hva kan man gjøre for å forebygge overgrep.

Kurset går over 2 dager. Første halvdel, første dag og siste halvdel andre dag, er spesielt for tjenesteytere/ pårørende og andre nærpersoner.

Andre halvdel første dag og første halvdel andre dag er for brukere av tjenester.

I de siste tjue årene har Barstad avholdt flere titalls kurs for mennesker med utviklingshemning. Det har vært forsøkt kurs over flere uker à 2 timer i uka, det har vært forsøkt helgekurs osv. De siste årene har en modell hvor både tjenestemottakere og tjenesteytere har blitt skolert. Dette gjennom å fordele kurset over to dager. Det har fungert godt.

Første del dag 1 er for tjenesteyterne, hvor forventninger blir presentert og diskutert, i tillegg blir det en «kortversjon» av «Seksualitet på godt og vondt» som presenteres som eget kurs.

Siste del dag 2 er også for tjenesteyterne, hvor oppsummering av kurset med tjenestemotakerne og diskusjon om videre intern jobbing blir sentralt.

Tjenstemottakerne deltar siste del dag 1 og første del dag 2. Det er også ønskelig med felles lunsj for tjensteyterne og tjenestemottakerne.

Kurset går over 1 til 2 dager.

Det er delt i to, hvor første del tar for seg «Seksualitet på godt» – det positive ved seksualitet.

Andre del tar for seg «seksualitet på godt» som er de mer negative sidene ved seksualitet.

Målgruppen er tjenesteytere, det er i prinsippet ingen begrensning på antall deltakere.